Các loại thuốc thử phân tích- Hach

Liên hệ

  • Mã sản phẩm
Số lượng: Mua hàng
- 2974349 Potassium Chloride Standard Solution, 0.01M as KCl, 500 mL
- 2767245 Phosphorus (Total) TNT Reagent Set, High Range Molybdovanadate
- 2064400 Ozone Test Kit, Model OZ-2; 0 - 2.2 mg/L O3 Includes: color disc, comparator box and tubes,reagents, instructions and carrying case.0 - 0.68 mg/L Cl2
Range 2:0 - 3.4 mg/L Cl2
Range 3:0 - 10 mg/L Cl2
- 2129000 Chlorine (Free and Total) Test Kit, Model CN-80 01
Range:0 - 0.68 mg/L Cl2
Range 2:0 - 3.4 mg/L Cl2
Range 3:0 - 10 mg/L Cl2
Includes: two reagents, color discs, bottle, tubes,
stopper, color comparator box, viewing adapter,
instruction sheet, and carrying case.
- 2444400 Chlorine (Total) Test Kit, Model CN-21P; 10-200 mg/L
Includes: three reagents, tube, bottle, instruction
sheet, and carrying case.
- 145700 Hardness (Total & Calcium) Test Kit, Model HA- 4P
Includes: five reagents, bottle, measuring tube,
instruction sheet, and carrying case.

Sản phẩm liên quan

Đối tác